Regulamin Kongresu MEATing 2019

Regulamin Kongresu MEATing 2019


  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Kongresu MEATing 2019, organizowanego na terenie Hotelu Kolumna Park, znajdującego się pod adresem: ul. Hotelowa 1, 95-082 Przygoń. Kongres MEATing 2019 odbędzie się w dniu 11. czerwca 2019 r.
 2. Regulamin niniejszy określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
 3. Regulamin został zamieszczony na stronie www.meating.com.pl zwanej dalej stroną Kongresu.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Kongresu.
 5. Organizatorem Kongresu jest wydawca miesięcznika „Rzeźnik polski” – firma PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, z siedzibą w Opolu (kod pocztowy 45-862) przy ul. Wojska Polskiego 1-3/3, posiadająca NIP: 754-153-39-29.

  Opłaty
 1. Udział w Kongresie jest odpłatny.
 2. Wysokości opłat zostały podane na stronie Kongresu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.


  Warunki uczestnictwa

 1. Liczba osób uczestniczących w Kongresie może być ograniczona przez Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest skuteczne (potwierdzone mail-em zwrotnym) wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem rejestracja.meating.com.pl lub przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia uczestnictwa w terminie najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem Kongresu.
 3. Organizator gwarantuje Uczestnikowi tylko te świadczenia, które były możliwe do wykonania po terminie otrzymania Zgłoszenia uczestnictwa. Chodzi tutaj głównie o rezerwację miejsc noclegowych.
 4. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by zapewnić sobie możliwość uczestnictwa w Kongresie.
 5. Udział osoby niepełnoletniej w Kongresie możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Koszty dojazdu na Kongres oraz powrotu z Kongresu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.


  Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie oraz zwrot opłaty kongresowej w całości możliwe są w przypadku pisemnego zgłoszenia takiej rezygnacji, na adres redakcji („Rzeźnik polski” ul. M.C. Skłodowskiej, 47-400 Racibórz), z dopiskiem na kopercie „Rezygnacja MEATing 2019”, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 2. Rezygnacja w terminie 1 maja – 31 maja 2019 r., pod warunkiem pisemnego zgłoszenia jak w pkt. 1, daje prawo zwrotu opłaty kongresowej w wysokości 50% całości zamówionych świadczeń.
 3. Rezygnacja po terminie 31 maja 2019 r. nie daje prawa zwrotu opłaty kongresowej w żadnej wysokości.
 4. Każdorazowo Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia maksymalnie 10% wysokości uiszczonej opłaty na poczet kosztów manipulacyjnych.
 5. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona, jednakże nie później niż do dnia 31 maja 2019 r.


  Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Kongresu zgodne z opisem na stronie internetowej Kongresu.
 2. Organizator ustala plan Kongresu oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu, nawet w dniu, w którym odbywa się Kongres, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie Kongresu, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych / siły wyższej. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci Uczestnikowi w pełnej wysokości.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.


  Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wszystkich wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Kongresu do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Kongres.


  Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Kongresu.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Kongresu, w tym stworzenia listy Uczestników, a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za udział w Kongresie oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń tytułem opłaty za udział w Kongresie lub innych. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Kongresu, w tym stworzenia listy Uczestników.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Kongresie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji Uczestników.
 5. Podczas Kongresu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres poczty elektronicznej: meating2019@mieso.com.pl najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia Kongresu.


  Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2019 r.